logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınavı Soruları
1.
Siyasette gücün nasıl elde edileceği, korunacağı ve sürdürüleceğine ilişkin realist görüşler sunan Prens adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Machiavelli
Soru Açıklaması
2.
Mackinder’in jeopolitik analizine göre, Türkiye aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" İç hilal
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Spykman’a göre Eski Dünya’nın Yeni Dünya’ya göreceli üstünlüğünü açıklayan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Endüstriyel kapasite
Soru Açıklaması
4.
Tüm bireylerin haklarının korunduğu dünya devleti kavramını savunan liberal düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
5.
Jeopolitik çalışmalardaki determinizme karşı çıkan, coğrafyanın tercihleri oluşturmada sadece yol gösterdiğini savunan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çevresel olasılıkçılar
Soru Açıklaması
6.
Kapitalist dünya sistemi modeline getirilen temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyalist ülkelerin durumunu göz ardı etmesi
Soru Açıklaması
7.
Sermayenin uluslararasılaşmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar arasındaki gelişim farkının arttığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Neo Marksizm
Soru Açıklaması
8.
Bağımlılık ve merkez çevre teorilerinin, uluslararası ilişkiler analizlerindeki belirleyici unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üretim ve sınıf ilişkileri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi liberal teoriye göre barışın korunmasını sağlayan temel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Emperyalizm
Soru Açıklaması
10.
Neoliberal düşünceye göre devletleri işbirliğine zorlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası sistemin anarşik yapısı
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınavı Soruları
11.
Realizmin ulusal güç tanımına göre, jeopolitik kuramın temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Coğrafi konum
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi realizmin devlet ve birey arasında kurduğu analojide (benzetmede) vurguladığı özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşmacı
Soru Açıklaması
13.
Neorealizm, devletlerin dış politika davranışlarını aşağıdaki faktörlerin hangisiyle açıklar?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası sistemin anarşik yapısı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi neoliberalizmin temel varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası politika, sistem düzeyinde analiz edilir.
Soru Açıklaması
15.
Doğru ve ahlaksal eylemin akla dayanacağını öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
16.
Klasik realizme göre, uluslararası aktörlerin gücünü belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Askeri kapasite
Soru Açıklaması
17.
Jeopolitik kuramcı Mahan’ın, deniz gücünün dış politikaya etkilerini incelerken model aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güç mücadelesi
Soru Açıklaması
19.
Uluslararası politikayı ekonomik faktörlere dayalı olarak açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Marksizm
Soru Açıklaması
20.
Bağımlılık teorilerine göre, çok uluslu şirketlerin üretimlerini gelişmekte olan ülkelere kaydırmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üretim maliyetlerini düşürmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.