logo
Uluslararası İktisat
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Ülkelerde malların yurtiçi fiyatlarının birbirinden farklı olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi klasik dış ticaret teorilerinin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Emek ülke içinde ve ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmektedir.
Soru Açıklaması
3.
Emek ve sermaye faktörlerinden birinin arzı artarken diğerinin arzı sabit kalıyorsa arzı artan faktörü yoğun olarak kullanan üretim dallarında üretimin mutlak olarak artacağını, arzı sabit kalan üretim faktörünün kullanıldığı üretim dalında ise üretimin azalacağını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rybczynski Teoremi
Soru Açıklaması
4.
Faktör yoğunluğu kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Mallar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Ürün Dönemleri Teorisi’nin varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırmalı üstünlük, ürünün hangi aşamada olduğuna bağlıdır.
Soru Açıklaması
6.
Üretici firmanın içinde bulunduğu endüstrinin (sektörün) büyümesine bağlı olarak ortalama maliyetlerin düşmesi sonucu ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dışsal ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması
7.
Firmaların rakipleri olan diğer firmalar ile ekonomik anlaşmalar yolu ile yapmış oldukları kombinasyonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yatay entegrasyon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliğinin statik etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Üretim etkisi
Soru Açıklaması
9.
Gümrük tarifelerinin ithalat hacmini sıfıra indirecek oranda olmadıkça hazineye gelir sağlaması aşağıdaki gümrük birliğinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
10.
İthal edilecek her bir otomobil için markası ya da değeri önemli olmaksızın 1.000 Türk Lirası gümrük vergisi alınması durumunda aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisi uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Spesifik gümrük tarifesi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Tek Ders Sınav Soruları
11.
I. Ülkenin ticaret hadlerini ve refahını iyileştirmek
II. Yerli üreticilere damping yapma olanağı sağlamak
III. Ulusal savunma için stratejik öneme sahip sanayileri uluslararası rekabete açmak
IV. Ülkenin dış gelirinin üstünde olan dış gider fazlasını eritmek

Yukarıdakilerden hangileri gümrük vergileri uygulanırken ulaşılması planlanan temel hedeflerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
12.
Bankalar ve uluslararası kuruluşların döviz cinsinden belirlenmiş aktif veya pasiflerinin muhasebe kayıtları için yerel para birimi cinsine çevrilmesi sonucunda ortaya çıkan riske ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çevirme riski
Soru Açıklaması
13.
Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi döviz arzına etki eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İhraç edilen mallara olan talebin gelir esnekliği
Soru Açıklaması
15.
Bir ekonomide yerleşik kişilerin (merkezî hükûmet, bankalar, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar) diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki rapora ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ödemeler dengesi
Soru Açıklaması
16.
Yatırımcıların yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan yatırım
Soru Açıklaması
17.
Bir ülkenin Mal Ticareti Hesabı’nda ithalat tutarının ihracat tutarını aşması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret açığı
Soru Açıklaması
18.
Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" IMF tarafından yaratılan hayali bir uluslararası rezerv paradır.
Soru Açıklaması
19.
19. Aşağıdakilerden hangisi IMF istikrar programının temel bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Döviz ve ithalat kontrolleri uygulanması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı tasarruflara başvurmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ödemeler dengesi fazlalığını azaltmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.