logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sınırlı sayıda olması
Soru Açıklaması
2.
Bir malın dış ticaret öncesinde diğer mala göre emek yoğun tekniklerle üretilirken, dış ticaretten sonra nispeten sermaye yoğun tekniklerle üretilir hale gelmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi
Soru Açıklaması
3.
Raymond Vernon (1966) tarafından geliştirilen, ürünün icat edildiği ilk aşamadan (yeni ürün) uluslararası ticareti etkilemesine (ticarete konu olmasına) kadar geçen zaman dilimi üzerinde duran dış ticareti açıklamaya yönelik teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ürün Dönemleri Teorisi
Soru Açıklaması
4.
Ekonomik birleşme (gümrük birliği) ile üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin kaldırılmasının yerli sanayiyi dış rekabet ile karşı karşıya getirmesi aşağıdaki gümrük birliğinin dinamik etkilerinden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Dış rekabet etkisi
Soru Açıklaması
5.
Üreticilerin bir birim malı satmaya razı olacakları en düşük fiyat ile gerçekte sattıkları fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Üretici rantı
Soru Açıklaması
6.
Malların yabancı bir pazarda normal değerinin ya da iç pazarda geçerli olan fiyatının altında satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Damping
Soru Açıklaması
7.
Gümrük tarifeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her ülkenin gümrük tarifesi Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dövize talep yaratan işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mal ve hizmet ihraç etmek
Soru Açıklaması
9.
Döviz kurunun belirlenme şekli ne olursa olsun bütün döviz kuru sistemlerinde amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ödemeler dengesini belirli bir süre dengede tutan kuru belirlemek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarında para otoritesini temsil eder ve gerektiğinde piyasaya müdahalede bulunur?
Doğru Cevap: "E" Merkez bankaları
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Bir ekonomide yerleşik kişilerin (merkezî hükûmet, bankalar, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar) diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki rapora ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ödemeler dengesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Cari Transferler Hesabı’na kaydedilen işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Patent ve lisans komisyonları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesi açıklarının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İthal girdi fiyatlarının düşmesi
Soru Açıklaması
14.
I. Cari İşlemler Hesabı
II. Rezerv Varlıklar Hesabı
III. Sermaye ve Finans Hesabı
IV. Net Hata ve Noksan Hesabı

Yukarıda yer alan Ödemeler Dengesi Hesaplarından hangileri ödemeler dengesizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik denkleştirici işlemlerdir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Hesabı açığının kapatılması için uygulanacak politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İthalatın ithalat tarifeleri ile kısıtlanması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi borç-servis oranını gösterir?
Doğru Cevap: "D" Yıllık borç servisi ödemeleri / Yıllık ihracat gelirleri
Soru Açıklaması
17.
Brady Planı olarak bilinen ve dış borcun anapara ve faiz ödemelerinde indirim yapılması, borçların ikincil piyasalarda satılmasını öngören borç takası ve geri ödemelerin ihracat gelirleri dikkate alınarak yapılması gibi unsurları içeren dış borçların çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Borçların hafifletilmesi
Soru Açıklaması
18.
Doğal afet veya diğer olağan dışı dönemlerde karşılıksız olarak kullanılan yabancı tasarruf kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hibeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.