logo
Türkiye Ekonomisi
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır?
Doğru Cevap: "C" Taş kömürü
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İstihdam olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde dışarıya göç artmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet döneminde Türk sosyal güvenlik sisteminin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşçi Sigortaları Kurumu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci sonucunda ortaya çıkan gelirin, üretim sürecine katılan faktörler arasındaki bölüşümünü ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Fonksiyonel gelir eşitsizliği
Soru Açıklaması
5.
TÜİK verilerine göre, 2009 yılı itibariyle Türkiye’de fert yoksulluk oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yüksekokul, fakülte ve üstü okul
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de mahalli idarelerin bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Son dönemde mahalli idarelerin bütçe ve yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kamu harcamalarının cari, yatırım ve transfer harcamaları olarak üçe ayrılması
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin tarımsal dış ticareti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1980 öncesinde dış ticaret içerisinde tarımsal ürün ihracı önemli yer tutmuştur.
Soru Açıklaması
9.
Tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal mallara olan talebin gelir esnekliğinin yüksek olması
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliğini kaç yılında gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1996
Soru Açıklaması
12.
Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü’nün raporuna göre, 2011 yılında en çok patent başvurusu yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A.B.D.
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de ulaştırma sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yük taşımacılığının yüzde 90’ı demiryolu ile sağlanmaktadır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi eğlence, kültür ve spor hizmetleri kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Haber ajansı hizmetleri
Soru Açıklaması
15.
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Elleçleme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağıdır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sürdürülebilir büyüme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları kapsamında yapılan düzenlemeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tarım ürünlerinde destekleme alımlarının yaygınlaştırılması
Soru Açıklaması
19.
Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Konvertibl döviz
Soru Açıklaması
20.
Bir ülke parasının diğer ülke paraları cinsinden fiyatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Döviz kuru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.