logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Cumhuriyet döneminde Türk sosyal güvenlik sisteminin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşçi Sigortaları Kurumu
Soru Açıklaması
2.
2011 yılı itibariyle Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasında en yüksek paya sahip olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hizmetler
Soru Açıklaması
3.
Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cari harcamalar
Soru Açıklaması
4.
Tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde, liberal döneme geçiş olarak
da nitelenen İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak özel sektörün desteklenmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Sanayi Stratejisi’nin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ağırlıklı olarak düşük katma değerli ürünlerin üretilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılına kadar sürdürülen politikalar sonucu ortaya çıkan sınai yapının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin benimsenmesiyle ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kaçakçılık ve karaborsanın giderek yaygınlaşması
Soru Açıklaması
9.
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Elleçleme
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’deki haberleşme sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1980’li yıllardan önce haberleşme hizmeti özel kuruluşlar tarafından sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Türk ticaret sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ticaret sektörü, 2008’de uluslararası piyasalarda yaşanan krizden en az etkilenen sektörler arasındadır.
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de ulaştırma sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yük taşımacılığının yüzde 90’ı demiryolu ile sağlanmaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararları kapsamında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hazine’nin, TC Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans kullanımının genişletilmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağıdır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi küresel krizin belirtileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin hızla artması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 İstikrar Kararları kapsamında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emisyon hacminin genişletilmesi
Soru Açıklaması
17.
Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konvertibl döviz
Soru Açıklaması
18.
Türkiye, Osmanlı’dan intikal eden dış borçların son taksitini hangi yılda ödemiştir?
Doğru Cevap: "E" 1954
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Demokrat Parti zamanında sağladığı ABD kaynaklı destek programlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Destekleme Düzenlemesi (Stand by Düzenlemesi)
Soru Açıklaması
20.
Dünyada en çok doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" A.B.D.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.