logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Türkiye’deki tasarruf eğilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’de en düşük gelir gruplarında negatif tasarruf söz konusudur.
Soru Açıklaması
2.
Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır?
Doğru Cevap: "B" Taş kömürü
Soru Açıklaması
3.
1942 yılında İngiltere’de hazırlanan ve yoksulluğu çağdaş toplumun yüzkarası ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Beveridge Raporu
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İlk nüfus sayımında, kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıkmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İstihdam olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde dışarıya göç artmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Ülkedeki gelir dağılımı aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "C" Üretimdeki verimliliğin ne şekilde değiştiği
Soru Açıklaması
7.
Hanehalkı veya bireyin, yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
8.
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye 2010 yılı itibariyle dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir?
Doğru Cevap: "C" 17.
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’deki yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’de bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe fert yoksulluk oranı artmaktadır.
Soru Açıklaması
10.
Bir ülke için çizilen Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması, söz konusu ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Gelir eşitsizliği olduğunu
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nda yer alan değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harcamaların finansmanını karşılamak için yeni fonlar oluşturulması
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de mahalli idarelerin bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Son dönemde mahalli idarelerin bütçe ve yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel vergi yükü
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’deki iç borçlanma ve borç yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’de Tasarruf Bonoları uygulamasına ilk defa 2001’de başlanmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İktisadi Devlet Teşekkülü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarıma uygulanan fiyat destekleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Araştırma-geliştirme yardımları
Soru Açıklaması
17.
Türk tarım sektörünün üretim yapısı ve ürün profili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Tarım arazileri çoğunlukla küçük birimlerden oluşur ve aşırı parçalı durumdadır.
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’nin tarımsal dış ticareti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1980 öncesinde dış ticaret içerisinde tarımsal ürün ihracı önemli yer tutmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin tarım sektörünü destekleme amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal üretimin doğal koşullara olan bağımlılığını artırmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal üretim seviyesi ve verimliliği artırarak tarımın milli gelirden aldığı payı %50’lere çıkarmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.