logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’ndan sonra Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı’ya karşı gerçekleştirdikleri dış politik olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum’a karşılık savaş tazminatından vazgeçmesi
Soru Açıklaması
2.
Almanya’nın 1890’lardan itibaren yayılmacı bir dış politika izlemesini (Weltpolitik) savunan ve bu çerçevede Osmanlı Devleti ile askeri ve ekonomik ilişkiler kurmaya çalışan Alman yönetici kimdir?
Doğru Cevap: "C" II. Wilhelm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde izlenen dış politikanın temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Doğu’ya karşı İslamî din kardeşliğinin esas alınması
Soru Açıklaması
4.
Birinci Balkan Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Londra Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Balkan Savaşlarından önce ilk ittifak antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisi arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sırbistan ve Bulgaristan
Soru Açıklaması
6.
ABD’nin bazı istisnalar dışında, İkinci Dünya Savaşı’na kadar dış politikasında izlediği doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monroe doktrini
Soru Açıklaması
7.
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Heyet-i Temsiliye’nin izlediği dış politikayı en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlık temelinde realizm
Soru Açıklaması
8.
TBMM açıldıktan sonra oluşturulan Ankara Hükümeti’nin dış politikada diplomatik ilişki kurduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
9.
ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda ilk olarak ele alınmasını istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası bir örgütün (Milletler Cemiyeti) kurulması
Soru Açıklaması
10.
TBMM Hükümeti’nin ilk dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bekir Sami Bey
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Dünya barışının korunması için 1928’de kurulan ve Türkiye’nin taraf olduğu oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Briand-Kellog Paktı
Soru Açıklaması
12.
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yaşadığı ilk bunalım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ankara’nın başkent yapılması
Soru Açıklaması
13.
Sadabat Paktı’nın imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 8 Temmuz 1937
Soru Açıklaması
14.
Sovyetler Birliği’nin sınırlarını güvence altına almak için pek çok devletle imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Litvinov Protokolü
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Üçlü İttifak’ın (Ankara Paktı) hükümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Akdeniz’de Türkiye’nin girdiği bir savaş olursa diğer iki ülkenin yardım etmesi
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmak
Soru Açıklaması
18.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin saldırmazlık paktı imzaladığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
19.
TBMM’nin aldığı bir kararla Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerini kestiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2 Ağustos 1944
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin 1943’te “prensip olarak” savaşa girmeyi kabul ettiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkinci Kahire Konferansı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.