logo
Temel İdare Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyon kapsamında gerçekleştirilen idari işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Hâkimlerin atanması
Soru Açıklaması
2.
Hukuk devleti ilkesinin gerekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi idare organı içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" İl özel idaresi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kaymakamlar ve bucak müdürleri bazı durumlarda yetki genişliği ilkesinden yararlanır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim ilkesinin yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Merkezden yönetimin bürokrasiyi artırması
Soru Açıklaması
6.
Valilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Valilik güvenceli bir devlet memurluğudur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sayıştay
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" TÜBİTAK
Soru Açıklaması
10.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" KİT’ler birer kamu kurumudur.
Soru Açıklaması
logo
Temel İdare Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İdarenin yasama veya yargı alanında işlem yapması durumunda ne tür bir yetkisizlik söz konusu olur?
Doğru Cevap: "A" Konu bakımından
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi idari işlemleri, idarenin iradesi dışında sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlga
Soru Açıklaması
13.
Yetki tecavüzünün müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İptal
Soru Açıklaması
14.
İdarenin “memur atama” işlemi ne tür bir idari işlemdir?
Doğru Cevap: "A" Birel-şart işlem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yetki unsurundaki sakatlık hallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yetki boşluğu
Soru Açıklaması
16.
İdarenin sözleşmeli personel ile akdettiği sözleşmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İdari hizmet sözleşmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK’leri arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olağan dönem KHK’lerinin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekirken; olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK’leri Resmi Gazete’de yayımlanmaz.
Soru Açıklaması
18.
Tüzüklerin yargısal denetimini yapacak organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
19.
Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan “şartname”nin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tek taraflı düzenleyici işlem
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi adsız düzenleyici işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yönetmelik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.