logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Feodalizmin Batı Avrupa’da temel yönetim biçimi olarak yaygınlaşmaya başladığı dönemde Avrupa nüfusunun hızla artmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal üretimin gelişmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 590 yılında Papalık tahtına oturan I. Gregory (Büyük Gregory) zamanında gerçekleşmiş bir olay değildir?
Doğru Cevap: "C" Puvatya Muharebesi’nde Müslüman orduların yenilgiye uğratılması
Soru Açıklaması
4.
İstanbul, hangi Haçlı Seferi sonucunda Latinler tarafından ele geçirilerek yağmalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Orta Çağlar’ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İç savaşların artması
Soru Açıklaması
6.
Rusya’nın Orta Asya’ya ilk yayılmasını başlatan Rus Çarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" IV. İvan
Soru Açıklaması
7.
XVI. yüzyıl Avrupa’sında devletlerarası ilişkilerde, “din kardeşliği” yerine “ulusal çıkarların” geçerli olmaya başladığının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutsal Roma İmparatorluğu’nun İngiltere ile işbirliği yapması
Soru Açıklaması
8.
Amerika kıtasında 1542’de yerlilerin köleleştirilmesini yasaklayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" V. Charles
Soru Açıklaması
9.
Egemen devletlerin eşitliği ilkesinin uluslararası alanda ilk kez benimsendiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Westphalia Barışı
Soru Açıklaması
10.
Kral IV. Henry’nin Katolikliğin Fransa’nın resmi dini olduğunu açıklamakla birlikte Protestanlara da geniş haklar verildiğini belirttiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nantes Fermanı
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
XVIII. yüzyılda birbirinden kopuk topraklara sahip Prusya’yı birleştirmek isteyen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" II. Frederick
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da XIV. Louis’in uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Protestanlara yeni haklar tanıması
Soru Açıklaması
13.
Amerikan bağımsızlık savaşının başlamasına yol açan 1773 yılındaki önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere parlamentosunun yeni vergi koymak istemesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Parlamentosu’nun 7 Haziran 1628 tarihinde kabul ettiği “Hak Dilekçesi”nin ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Keyfi tutuklamaya son verilmesi
Soru Açıklaması
15.
Avusturya Veraset Savaşları’na 1748 yılında imzalanan aşağıdaki hangi antlaşmayla son verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Aix la Chapelle Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Fransa’ya karşı kurulan İkinci Koalisyon içinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hollanda
Soru Açıklaması
17.
Napoleon’un oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme karşı ilk büyük milli uyanış nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fransa’ya karşı “ağır cezalandırma” politikasının uygulanması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’ne giden yolda önemli rol oynayan Üçüncü alt- Meclis’in üyelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Köylüler
Soru Açıklaması
20.
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’nde yer verilen aşağıdakihaklardan hangisine Fransa’da Kurucu Meclis’in hazırladığı 1791 Anayasa’sıyla sınırlamalar getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Seçme hakkı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.