logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan temel unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sivil toplum örgütleri
Soru Açıklaması
2.
Ekonomide, kişilerin tüketimden vazgeçerek yaptıkları mevduat ya da finansal varlık yatırımları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Fon transferi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların düzenlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ölçek ekonomisi
Soru Açıklaması
4.
İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ters repo
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kamuyu aydınlatmak
Soru Açıklaması
6.
Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tahvil ve bono fonları
Soru Açıklaması
7.
Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil edilmiş sermaye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayıtlı sermaye
Soru Açıklaması
8.
Nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Primli hisse senedi
Soru Açıklaması
9.
İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gayrimenkul sertifikası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde mülkiyet devri ana sözleşmede aksine hüküm yoksa, hisse senedinin satın alana teslimi ve şirket pay defterine kaydı ile gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Nama yazılı hisse senedi
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarları gözetilirken, diğer çıkar sahiplerinin haklarının da önemsendiği yönetim anlayışını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma kapsamında kamuoyuna açıklanacak bilgilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek maliyetle sunulması
Soru Açıklaması
13.
Sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kurumların finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedefleyen elektronik bilgi toplama ve yayın sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kamuyu aydınlatma platformu
Soru Açıklaması
14.
İhraççıların, ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Derecelendirme
Soru Açıklaması
15.
Türk bankacılık sisteminde 2002-2008 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yapılandırma sonrası dönemi
Soru Açıklaması
16.
Ekonomide, gerçek ve tüzel kişilerden parası olan fakat kullanma eğiliminde
olmayanlar ile paraya ihtiyaç duyanlar arasındaki para arz ve talebinin büyük bir kısmının karşı karşıya geldiği kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Banka
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi genel bankacılık faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Faiz oranlarını düşük tutmak
Soru Açıklaması
18.
Büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri ve bankalara genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yatırımcı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “yüksek” kredi derecesi olarak “Aa1” simgesini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Moody’s
Soru Açıklaması
20.
ABD’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yankee piyasası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.