logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kural içi boşluk
Soru Açıklaması
2.
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tüzük
Soru Açıklaması
3.
Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adi karine
Soru Açıklaması
4.
Bir kimsenin fiil ehliyetinin bulunmadığını ispat yükü kime aittir?
Doğru Cevap: "A" İddia edene
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç işleme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip, ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
7.
Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayın hısımlığı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Eserleri
Soru Açıklaması
9.
Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Genel Kurul
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tüzel kişinin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 300 gün
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Nişanı bozma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrasında irat şeklinde ödenmesi gereken maddi tazminatın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
Soru Açıklaması
16.
Evliliğin devamı sırasında eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evliliğin kendiliğinden sona ermesi
Soru Açıklaması
17.
Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır?
Doğru Cevap: "A" 1/4’ünü
Soru Açıklaması
18.
Mirasbırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Torun çocukları
Soru Açıklaması
19.
I. Fiil ehliyetine sahip olmak
II. Mirastan yoksun olmamak
III.Sağ olmak

Yukarıdakilerden hangileri bir kimsenin
mirasçılık sıfatına sahip olması için gereken
koşullardandır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
20.
Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mirastan yoksun bırakılanın mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilerek mirastan pay alamaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.