logo
Maliye Politikası 2
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak kararlarının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İthal ikameci sanayileşme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde kamu dengesini sağlamak için alınan tedbirlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Faiz dışı bütçe fazlası
Soru Açıklaması
3.
Dış dünyaya kapalı bir ekonomide Harrod- Domar büyüme modelini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emek ve sermaye
Soru Açıklaması
4.
Marjinal vergi oranının bireyin emek arzını kısmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Verginin ikame etkisi
Soru Açıklaması
5.
Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu tasarrufu
Soru Açıklaması
6.
Gelişmekte olan ülkelerde milli gelire oranla kamu harcamalarının düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Finansman kaynağındaki sınırlamalar
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 döneminde uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Liberal
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma kavramının kullanıldığı ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye
Soru Açıklaması
9.
Tüm bireylerin teorik olarak vergi yükümlüsü sayıldığı ve vergi tarifesinin artan oranlı olduğu vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Negatif gelir vergisi
Soru Açıklaması
10.
Kamu ve özel kesimde üretime giren üretim faktörlerinin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Birincil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Dışsallık gibi çevre kirlenmesi durumunda aşağıdaki vergilerden hangisinin uygulanması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "E" Pigou tipi vergi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını oluşturan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik
Soru Açıklaması
13.
Çevre sorunlarının piyasa mekanizması içinde çözülebileceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coase teorisi
Soru Açıklaması
14.
Kyoto Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sera gazı salınımlarını düzenleyen uluslararası bir sözleşmedir.
Soru Açıklaması
15.
Bir üreticinin kendi faaliyetleri dışında herhangi bir maliyete katlanmadan, başka ekonomik faaliyetler sonucu birtakım yararlar sağlaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dışsal tasarruf
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vergisel teşvik araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vergi maliyeti
Soru Açıklaması
17.
Belirli bir dönem boyunca gelir ve kurumlar vergisinin kısmen ya da tamamen kaldırılması yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vergi tatili
Soru Açıklaması
18.
Hizmet ve gelirin merkezi yönetim ile yerel yönetim kademeleri arasındaki bölüşümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mali tevzin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin vergi kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motorlu Taşıtlar Vergisi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin gelir kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Senyoraj geliri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.