logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Kamu iktisadi teşebbüslerinin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarının maliyetin altında belirlenmesi sonucu ortaya çıkan zarar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Görev zararı
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’nin yapısal sorunları göz önüne alındığında daha fazla gündeme gelmeye başlayan büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstihdam yaratmayan büyüme
Soru Açıklaması
3.
Japonya’nın mucize büyümesini, kökleri eski feodal dönemlere dek uzanan geçmişten gelen köklü bir eğitim sistemine sahip olmasıyla açıklayan büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İçsel
Soru Açıklaması
4.
Açık ekonomi modelinde büyümeyi etkileyen bir diğer kanal olan dış ticaret yolu ile dış talep destekli yatırım ve üretimin artırılmasını öngören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkantilist
Soru Açıklaması
5.
Hızlı gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yatırımcılar için çekici olduğu finansal piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yükselen piyasalar
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkenin zenginleşmesi ile beraber, o ülkede yaşayan insanların yaşam standardının da artmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik kalkınma
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu ve planlama dönemine girildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1960
Soru Açıklaması
8.
1990 yılında, İnsani Gelişme Göstergesi’nde yer alan kat sayıları geliştiren Pakistanlı iktisatçı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Mahbub ul Haq
Soru Açıklaması
9.
Hicks-Kaldor Telafi Kuralı’nın denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ΔWB ≥ ΔWA
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkedeki gelir dağılımı inceleyebilmek için nüfus bölümlerine denk düşen gelir dilimlerinin diyagram olarak gösterildiği eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lorenz eğrisi
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin piyasalarda yarattıkları marjinal yararın karşılığı olarak aldıkları faktör paylarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vergi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kapsamında, kirleticilerin insanlara ve diğer canlılara zarar verici hale gelmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yıldırım
Soru Açıklaması
13.
1763 yılında Sanayi Devrimi’nin başlamasına neden olan icat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Buharla çalışan makine
Soru Açıklaması
14.
Gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarının 1990 düzeyine indirilmesini amaçlayan protokol 1997 yılında Japonya’nın hangi kentinde imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kyoto
Soru Açıklaması
15.
Toplumsal bakımdan ihtiyaç duyulan fakat kâr getirmeyen bazı sektörlerde devlet tarafından yapılan yatırımlarla ortaya çıkan ve tüm topluma yayılan fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal fayda
Soru Açıklaması
16.
Vergi indirimleri ve vergi imtiyazları gibi nedenlerle toplanamayan vergi gelirlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vergi harcaması
Soru Açıklaması
17.
İç pazarda daha yüksek maliyetle mal üretiminin terk edilerek bunun yerine daha düşük maliyetle üretim yapan ülkelerden ithalat yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret yaratılması
Soru Açıklaması
18.
Faydası bölünemediğinden fiyatlandırmanın yapılamadığı tam kamusal mal ve hizmetlerin finansmanında devlet aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Vergi
Soru Açıklaması
19.
Merkezî yönetimin yasama, yürütme ve yargıya ilişkin birçok yetkisini eyaletlere devrettiği devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Federal sistem
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerel yönetim vergileri kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Haberleşme Vergisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.