logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Siyasal otorite tarafından kamu iktisadi teşebbüslerine verilen görevler veya teşebbüslerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarının maliyetin altında belirlenmesi sonucu ortaya çıkan zarar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Görev zararı
Soru Açıklaması
2.
Doğrudan enflasyon hedeflemesinden çok bazı ara hedefler üzerinden fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nominal çıpa
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de planlı kalkınma uygulaması hangi yıldan itibaren uygulamaya koyulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1963
Soru Açıklaması
4.
Ödemeler dengesinde, nereden sağlandığı veya nereye ödendiği bilinmeyen döviz gelir ve giderlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Net hata ve noksan
Soru Açıklaması
5.
1994 yılının başlarında giderek derinleşen ekonomik sorunlar ile %100’ün üzerine çıkan enflasyon sonucunda uygulamaya konulan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 5 Nisan Programı
Soru Açıklaması
6.
Sosyal göstergelerdeki gelişmeleri ifade eden iyileşme kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nitel
Soru Açıklaması
7.
Gayrisafi millî gelirden aşağıdaki değerlerden hangisi düşülürse safi millî gelire ulaşılır?
Doğru Cevap: "E" Amortisman
Soru Açıklaması
8.
Marjinal vergi oranlarının bireyin emek arzını kısma etkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İkame etkisi
Soru Açıklaması
9.
Bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile gerçekleştirildiğini gösteren kat sayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye/hasıla kat sayısı
Soru Açıklaması
10.
Üretim faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğinin artırılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşılması olgusunu açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçsel Büyüme Modeli
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa vadeli sermaye hareketleri veya sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınan düşük oranlı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tobin vergisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Üretim yapıları hizmet ağırlıklıdır.
Soru Açıklaması
13.
Gelişme sürecinin ilk aşamalarında, hem yapısal nedenlerle hem de sermaye birikimi ihtiyacı nedeniyle gelir dağılımının bozulacağını, gelişmenin ileri aşamalarında gelir dağılımının düzelmeye başlayacağını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kuznets Hipotezi
Soru Açıklaması
14.
Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplaması ve vergi mükelleflerinin vergi ödeme çabaları sonucunda vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vergi gayreti
Soru Açıklaması
15.
Üretim maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin hafifletilmesi ile büyümenin hızlanacağı ve beklendiğinin aksine vergi gelirlerinin artacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arz Yanlı Ekonomi Yaklaşımı
Soru Açıklaması
16.
Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya Savaşı’nda yıkılmış Avrupa’yı ayağa kaldırma projesi olarak devreye sokulan yardım planı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marshall Planı
Soru Açıklaması
17.
1958 yılına ağır borçlu olarak ulaşmış Türkiye’nin alacaklı devletlerle imzaladığı, borçlarını uzun vadeye atmak (konsolidasyon/moratoryum) zorunda kaldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Paris Anlaşması
Soru Açıklaması
18.
1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılan, ruhu ve uygulaması itibarıyla, piyasa kurallarına dayalı ve liberal anlayışı yansıtan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teşvik-i Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1979 yılında olağanüstü bir döviz krizine girmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Serbest döviz kuru
Soru Açıklaması
20.
1980 sonrası uygulanan ekonomi politikalarında o döneme kadar uygulamada olan gider vergisinin yerini aşağıdaki vergilerden hangisi almıştır?
Doğru Cevap: "B" Katma Değer Vergisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.