logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Bir ekonomide belirli bir zamanda fiilen doldurulan çalışma saatleri toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İstihdam hacmi
Soru Açıklaması
2.
TÜİK tanımına göre; otel, hastane, huzurevi gibi yerlerde ikamet edenler hangi nüfus grubunu oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal nüfus
Soru Açıklaması
3.
“Daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi niteliklerine uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Gücenmiş işgücü
Soru Açıklaması
4.
Yeni klasik görüşe göre; gerçek ücrette beklenen ve gerçekleşen arasındaki farktan kaynaklanan dalgalanma aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Eksik bilgilenme
Soru Açıklaması
5.
Klasik iktisat düşüncesine göre tam istihdam dengesine ulaşmak için yeterli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tüm fiyatların esnek olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizliğin oluşumunu açıklayan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Piyasa ücret oranı
Soru Açıklaması
7.
“Talep yetersizliği işsizliği” olarak da tanımlanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
8.
Dünyada oluşmuş istihdamın önemli bir oranı, iş güvencesi ve sosyal güvence olmaksızın, düşük ücretli ve kötü çalışma koşullarına sahip işlerde oluşmaktadır. Bu sayının artmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zayıf istihdam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi geçici işsizliğin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzun süreli işsizlik türü olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonomik krizin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yatırım artışı
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
I. Kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha yüksektir.
II. İşsizlerin önemli bir kısmı 1 yıl veya daha fazla süreden beri işsizdir.
III. İstihdamın çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturmaktadır.

Türkiye’deki işsizlik için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
12.
Çalışma koşullarının düzgün ve yasal çerçevede olmaması ile tanımlanan istihdam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enformel istihdam
Soru Açıklaması
13.
“İşletmelerin gereksinim duyacakları işgücü miktarı ve niteliğini, değişen ekonomik ve teknolojik şartlara, piyasadaki talep miktarına ve yeni üretim tekniklerine göre değiştirme serbestisi” olarak tanımlanan esneklik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sayısal esneklik
Soru Açıklaması
14.
Kendi iradesi dışında işini kaybedenlere geçici bir süre ya da yeni bir iş bulununcaya kadar kendisi ve ailesinin asgari ihtiyaçlarını temin etmek için geliştirilmiş sosyal politika aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aktif istihdam politikaları kapsamında yer alması
Soru Açıklaması
16.
I. İş bulma zorluklarını giderme
II. Yeni istihdam alanları açma
III. Emek arz ve talebini kurumsal yapılanmalar sayesinde bir araya getirerek emek piyasasını kolaylaştırma

Yukarıdakilerden hangileri aktif istihdam politikalarının ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Ücret ve istihdam sübvansiyonlarını diğer emek piyasası politikalarından ayıran en belirleyici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan işyeri ve/veya işverenlere yönelik olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İstihdam Stratejisi ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Politikaların emredici olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi istihdamı teşvik eden makro politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okullaşma oranının artırılması
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de işsizlik oranının en düşük olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Okuma yazma bilmeyenler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.