logo
İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olmasına rağmen o hukuk düzeninde yaşayan kişilerin bu haklara sahip olması insan haklarının hangi özelliğinin sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Evrensellik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile baronlar arasındaki çelişkinin doğurduğu hukuki belgedir?
Doğru Cevap: "D" Magna Carta
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ve yerel güç odakları arasında imzalanmış olan metindir?
Doğru Cevap: "B" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile parlamento arasındaki mücadelenin ilk ürünü olan yasal düzenlemedir?
Doğru Cevap: "E" Petition of rights
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yargı kararı olmaksızın özgürlüklerinden alıkonulmalarını engellemeye yönelik hukuki bir metindir?
Doğru Cevap: "E" Habeas corpus
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devletten önce yaşam-özgürlük-mülkiyet haklarının zaten olduğunu ve bireylerin devlete sadece önceden ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini verdiklerini ileri sürmüştür?
Doğru Cevap: "E" John Locke
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ortaçağ düşünürlerinden hangisi laiklik düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Occamlı William
Soru Açıklaması
8.
Aqunimlu Thomas, aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmuştur?
Doğru Cevap: "B" Devlet iktidarının doğal yasaya uygun bir şekilde kullanılmasının gerektiğini
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğunda köleliği meşrulaştıran düşünce akımlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Stoacılık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egemenliği “mutlak, sürekli, devredilemez ve bölünemez” şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Jean Bodin
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulabileceği hallerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Seferberlik
Soru Açıklaması
12.
1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu denetçisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?
Doğru Cevap: "A" Konut hakkı
Soru Açıklaması
15.
Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?
Doğru Cevap: "C" Kişi hürriyeti ve güvenliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gelişme komitesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1930’lu yıllarda totaliter diktatörlüğün yükselişine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin tanıdığı haklardandır?
Doğru Cevap: "C" Yaşam hakkı
Soru Açıklaması
19.
1235 usulü ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisi için işletilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Şili
Soru Açıklaması
20.
Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.