logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İnsanı devlet dışında manevi bir değer olarak tanıyan, dünya devleti ve dünya yurttaşlığını yüksek bir ahlaki ideal olarak dile getiren, sınıf ve ırk ayrımlarına cephe alarak bütün insanların kardeşliğini ve eşitliğini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stoisizm
Soru Açıklaması
2.
Modern demokrasilerde meşruiyetin, ulusal idare ve insan hakları olmak üzere iki kaynağı olduğunu söyleyen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Jürgen Habermas
Soru Açıklaması
3.
Beslenme, giyim, barınma hakkı, açlıktan korunma hakkı ve sağlık hakkının ele alındığı başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal güvenlik hakkı
Soru Açıklaması
4.
Bir yönetim ilişkisi olarak devletin bir toplumun ihtiyaçlarını bir babanın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar gibi karşılaması veya o toplumun hayatını bir babanın çocuklarının hayatını düzenler gibi düzenlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Paternalizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin doğrudan askeri müdahale yapılmasını onayladığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Katar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaşın sona erdiğini ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Paris Şartı
Soru Açıklaması
7.
I. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
II. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
III. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan hakların uygulanmasını denetleyen bağımsız organlardandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları alanında kabul edilen son sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Engelli Hakları Sözleşmesi
Soru Açıklaması
9.
Liberal demokrasiyi klasik demokrasiden ayırt eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anayasal yönetim
Soru Açıklaması
10.
Keyfi yönetimi sınırlandırarak başta mülkiyet hakkı olmak üzere, birey hak ve özgürlüklerini korumaya hizmet ettiği düşünülen demokrasi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu demokrasi
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Lord, lady ve üst düzey din görevlilerden oluşan, İngiliz parlamentosunun sembolik üst meclisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Lordlar Kamarası
Soru Açıklaması
12.
1967-1974 yılları arasında Yunanistan’ı yöneten askeri rejim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Albaylar Cuntası
Soru Açıklaması
13.
Vatandaşların sosyal haklarla donatıldığı bir siyasal sistemi öngören, eğitim, sağlık emeklilik, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi sosyal hakların temelde herkese aç ık olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal demokrasi
Soru Açıklaması
14.
O’Donnell’a göre aşağıdakilerden hangisi bir demokrasinin yerleşmiş olduğunu söyleyebilmek için gerekli olan kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik olarak konumlanmış isyancılarla anlaşmaya varılması
Soru Açıklaması
15.
I. Mütevellilik
II. Delegasyon
III. Vekâlet

Yukarıdakilerden hangileri siyaset teorisinin konularından biri olan temsil hakkında ortaya konan modeller arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerde partilerin temel fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Menfaatlerin ayrılması
Soru Açıklaması
17.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan, hükümeti kurma yetkisini rakiplerini geçip kazanma amacıyla bir siyasi program etrafında bir araya gelerek örgütlenmiş insan grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi parti
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin demokratikleşmeyi etkilemediğini ileri süren görüşün iddialarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkisi değişkendir.
Soru Açıklaması
19.
I. Sınır aşan şirketler
II. Uluslararası sivil toplum kuruluşları
III. Silahlı gruplar

Yukarıdakilerden hangileri devlet dışı aktörler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Jolanda Koorevaar’ın küreselleşme sürecinin devletlere etkisi konusundaki bakış açılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yönetimde İstikrar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.