logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğal hakların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğal haklar toplumun varlığına bağımlıdır.
Soru Açıklaması
2.
“Taşıdıkları özellikler ve meziyetlerden bağımsız olarak bütün insanlar -sırf insan bireyleri oldukları için- bir değere sahiptirler. İnsanlara değer vermek, aynı zamanda on lar için önemli olan şeylere de(mesela özgürlük ve iyiliklerine) değer vermeyi zorunlu kılar.”

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsanın değeri
Soru Açıklaması
3.
Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet veya bir yardım isteme imkânı tanıyan haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Pozitif haklar
Soru Açıklaması
4.
Bir toplumda ekonomik, sosyal ve siyasi gücün imtiyazlı ve genellikle soyca üstün sayılan bir sınıfın elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Aristokrasi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi liberal siyasal teorinin ilk kuramcısı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" John Locke
Soru Açıklaması
6.
İnsan hak ve özgürlüklerinin, birey ile devlet arasında meydana getirdiği farklı statülere dayanılarak yapılan üçlü ayrım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pozitif statü hakları-negatif statü hakları-aktif statü hakları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konut dokunulmazlığı hakkı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kymlicka’nın kolektif kimlik için öngördüğü koruma türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Özyönetim hakları
Soru Açıklaması
9.
I. Hayat hakkı
II. Adil yargılanma hakkı
III. Seçme ve seçilme hakkı

Yukarıdakilerden hangileri, uluslararası düzenlemelerle garanti altına alınmış haklar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Ekonomik ve sosyal taleplerin insan hakkı olarak kabul edilmesini, insan haklarının geleceği açısından tehlikeli bulan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Cranston
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye taraf ülkelerin vatandaşlarının savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlara karışması durumunda bunları ilgili devletin izni olmadan doğrudan yargılama ve cezalandırma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası Ceza Mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
Bir devlet temsilcilerinin, insan hakları ihlallerinde bulunan bir başka devlet hakkında kamuoyuna açık beyanatlar vermesi, eleştiriler ve kınamalarda bulunması suretiyle dünyanın dikkatini insan hakları ihlallerine çekmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Açık diplomasi
Soru Açıklaması
13.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yargısal koruma altına alınan haklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sivil ve siyasal haklar
Soru Açıklaması
14.
Bir milletin, evrensel ahlakın doğru ve değerlerinin yegâne taşıyıcısı olduğu düşüncesine karşı şüpheci olan ve bunu “kültür emperyalizmi” olarak niteleyen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hans Morgenthau
Soru Açıklaması
15.
İnsani müdahaleyi insan hakları diplomasisinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hedef ülkeye yönelik fiziki güç kullanımı
Soru Açıklaması
16.
İnsan Hakları Komisyonu’na, belirlenen ülkelerdeki insan hakları ihlallerini tartışma yetkisi veren, Ekonomik ve Sosyal Konsey(ECOSOC)’in 1967 yılında aldığı karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1235 prosedürü
Soru Açıklaması
17.
I. Paris İlkeleri Beyannamesi
II. Barış Hakkı Deklarasyonu
III. Kalkınma Hakkı Deklarasyonu
IV. Yerli Halkların Hakları Beyannamesi

Yukarıdakilerden hangileri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden sonra kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bölgesel insan hakları mekanizmalarının avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ulaşılabilirlik açısından ucuz olması
Soru Açıklaması
19.
“Düzenli ziyaret” denetim yöntemini kullanan Birleşmiş Milletler sözleşme komitesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşkenceyi Önleme Komitesi(CAT)
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik idari ve kanuni düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları konusunda tavsiye kararları vermek üzere kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" İnsan Hakları Üst Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.