logo
İdare Hukukuna Giriş
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bakanlık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Limanlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi memurların tarafsızlık ödevinin bir gereği değildir?
Doğru Cevap: "B" Memurların mal bildiriminde bulunması
Soru Açıklaması
4.
X Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Şart işlem
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Abonman sözleşmesi
Soru Açıklaması
6.
İdari sözleşmelerin biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İstekliler şartnameler üzerinde idareyle müzakere yapabilir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşmede idarenin borçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şahsen ifa
Soru Açıklaması
8.
İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İmtiyaz işleminden önce alınan Danıştay görüşü bağlayıcı niteliktedir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Lehine kamulaştırma yapılmasını isteme yetkisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisine sahip olan organdır?
Doğru Cevap: "E" İl Genel Meclisi
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmtiyaz usulünde, kamu hizmeti imtiyaz sahibi özel hukuk kişisi tarafından imtiyaz veren idarenin kar ve zararına işletilir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunulmasında hiçbir kişiye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamamasını ifade eden kamu hizmetine hakim olan ilkedir?
Doğru Cevap: "A" Eşitlik ilkesi
Soru Açıklaması
13.
Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Adli kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmişken, idari kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk
olarak görev yapar?
Doğru Cevap: "C" Jandarma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yeralmaz?
Doğru Cevap: "E" Genel emir
Soru Açıklaması
16.
Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Amaç
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzenini bozmaya ve hatta Anayasal düzeni yıkmaya yönelik terör olayları sırasında zarar görenlerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesini sağlamak amacıyla Danıştay içtihatlarıyla oluşturulmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal risk ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Teknik risk sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Teknik risk sorumluluğuna hükmedilebilmesi için idarenin kus urunun ispatlanması gerekir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel denetim yapan uzman kuruluşlar arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Barolar Birliği
Soru Açıklaması
20.
İdarenin aşağıda verilen hangi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararlar özel hukuku tabi değildir?
Doğru Cevap: "E" Hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.