logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Süreç
Soru Açıklaması
2.
Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Roller belirsizdir.
Soru Açıklaması
4.
Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
5.
Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Halo etkisi
Soru Açıklaması
6.
Benlik tasarımı kavramını en kapsamlı olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" C. Rogers
Soru Açıklaması
7.
Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Duyarlık bilinci
Soru Açıklaması
8.
Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tutum
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir?
Doğru Cevap: "E" Yorumlama
Soru Açıklaması
10.
Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Algı
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lacivert
Soru Açıklaması
12.
Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenmesini sağlama sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İkna
Soru Açıklaması
13.
Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
15.
Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Halo etkisi
Soru Açıklaması
16.
Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?
Doğru Cevap: "C" Seçici dinleme
Soru Açıklaması
17.
Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
18.
Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Proaktif
Soru Açıklaması
19.
Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal iletişim
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Motifler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.