logo
Genel Muhasebe 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmiş borçlarının bilançoda gösterildiği gruptur?
Doğru Cevap: "D" Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması
2.
“İşletme tercih etmiş olduğu muhasebe politikalarının önceki dönemlerde olduğu gibi aynen uygulamaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin gerçekleşmesini sağlayan muhasebenin temel kavramıdır?
Doğru Cevap: "E" Tutarlılık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi
Soru Açıklaması
4.
Büyük defter hesaplarında gelirlerin ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Netleştirme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir?
Doğru Cevap: "A" Varlıklar =Kaynaklar
Soru Açıklaması
6.
“A” İşletmesi bankaya 10.000 Türk Lirası yatırmıştır.

Bu bilgilere göre bankanın yapması gereken yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 100 Kasa hesabı 10.000 alacaklandırılır.
Soru Açıklaması
7.
Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hesabın borç toplamı alacak toplamından daha büyük ise aradaki farka alacak kalanı denir.
Soru Açıklaması
8.
31 Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genel geçici mizan
Soru Açıklaması
9.
I. Kesin Mizan
II. Mali Tablolar
III. Genel Geçici Mizan
IV. Açılış Kayıtları
V. Envanter ve Envanter Kayıtları

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır?
Doğru Cevap: "D" IV - III - V - I - II
Soru Açıklaması
10.
TAM işletmesi kasasında bulunan nakit fazlası olan 3.500 Türk Lirası ile $2.000 satın almıştır.

Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kasa hesabı - Yabancı Paralar Kasası - 3.500 borçlu
Soru Açıklaması
logo
Genel Muhasebe 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mali nitelikli olay öncelikle büyük deftere kaydedilir.
Soru Açıklaması
12.
TREN işletmesi 26 Aralık tarihinde 22.000 Türk Lirası + 3.300 Türk Lirası KDV’ye (L) malını satın almıştır. İşletme, 5.000 Türk Lirası nakit, 6.000 Türk Lirası çek cirosu ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir. Buna göre 26 Aralık’taki yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 6.000 alacaklı
Soru Açıklaması
13.
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin en likit kalemidir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Temlik cirosu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli görevlendirmeler nedeni ile personele verilen ve görev sonrası mahsup edilecek alacaklar için kullanılan hesaptır?
Doğru Cevap: "C" Personelden Alacaklar hesabı
Soru Açıklaması
16.
Alacak Senetleri hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Senet karşılığında mal alındığında Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.
Soru Açıklaması
17.
“M&N” İşletmesi 1.6.2012 tarihinde hisseleri piyasada işlem gören “A” işletmesinin 500 adet hisse senedini hisse başına 65 Türk Lirası ve satın alma işlemi için $1.500 komisyonu nakit ödemek koşulu ile alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ait bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tahviller hesabı
Soru Açıklaması
18.
Bir işletmenin 31.12.2011 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 Türk Lirası, 31.12.2012 tarihinde ise 28.000 Türk Lirasıdır. İşletme 2012 yılında 53.000 Türk Lirası tutarında mal almış, bu malların 6.700 Türk Liralık kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2012 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 Türk Lirası ödemiştir.

İşletmenin 2012 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
Doğru Cevap: "E" 32.000
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İkincil piyasada iş lem görmediği için sadece uzun vadeli yatırımdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi stoklar grubunda yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Taşıtlar hesabı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.