logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İşletmenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerin faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurumun itibarını yönetme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Riskin artması
Soru Açıklaması
3.
İnsan ihtiyaçlarını giderecek, insanların sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşletme
Soru Açıklaması
4.
Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması, ülkelerarası sınırların gevşetilmesi ve
uluslararası kuruluşların öneminin artması olarak sıralanabilecek küreselleşmenin etkileri aşağıdaki hangi genel çevre bileşenine aittir?
Doğru Cevap: "B" Siyasal-yasal çevre
Soru Açıklaması
5.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir?
Doğru Cevap: "D" Sosyokültürel çevre
Soru Açıklaması
6.
İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi
uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ISO 14000
Soru Açıklaması
7.
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kuralların adil bir şekilde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürürlüğü sağlanmalıdır.
Soru Açıklaması
8.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haklar Yaklaşımı
Soru Açıklaması
9.
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Girişimci
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bürokrasinin azalması
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmelerin büyümesinin bürokrasiyi azaltması
Soru Açıklaması
12.
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bütçe
Soru Açıklaması
13.
Kontrol alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast sayısıdır.
Soru Açıklaması
14.
Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Bayi toplantıları
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni personel alımı, mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması ya da fazla mesai gibi seçeneklerin aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulamaya sokulması tercih edilir?
Doğru Cevap: "B" İşgücü arzının talebinden az olması durumunda
Soru Açıklaması
17.
Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından biraraya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları planlaması
Soru Açıklaması
18.
İş başı eğitimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir.
Soru Açıklaması
19.
İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
20.
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluş an maddi büyüklüktür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.