logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Girişimcilik kelimesi, ekonomik yazında ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Richard Cantillon
Soru Açıklaması
2.
Yeniliği; sürekli eskiyi yok edip yenisini yaratarak ekonomik yapı içinde devamlılık sağlama süreci olarak gören ve bu süreci “Yaratıcı yıkım süreci” olarak tanımlayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Schumpeter
Soru Açıklaması
3.
İç girişimciliği aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Pinchot
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin risk üstlenmesi kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine de sahip olması gereği üzerinde durmuştur?
Doğru Cevap: "C" Say
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi David Ricardo’nun girişimciliğe bakış açısını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Sermaye sağlayan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, girişimin amaçlarına göre sınıflandırılmasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Birliği tanımına göre 250 ve daha çok çalışanı olan girişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Büyük işletme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir işe başlama, eyleme girişme, başlama, teşebbüs olarak tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Girişim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, yenilikçi girişimci türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal girişimci
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinin KOBİ tanımlarını belirlerken dikkate aldığı ölçüt işçi sayısıdır?
Doğru Cevap: "E" Malezya
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Dış ticaret yapmak isteyen ancak gerekli personel ve kaynağa sahip olmayanların, gerekli deneyim ve alt yapıya sahip kuruluşlara başvurarak gerçekleştirdikleri işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı dış ticaret
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin ortaklarına yönelik dış ticarete ilişkin faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ucuz hammadde tedariki
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki modellerden hangisi, imalatçı olmayan ancak pazarlamada ihtisaslaşmış ihracatçı sermaye şirketleri eliyle ihracatın gerçekleştirilmesi ve arttırılması esasına dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Dış ticaret sermaye şirketleri
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’de, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri resmi olarak ilk kez hangi yılda uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1980
Soru Açıklaması
15.
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulabilmesi için aynı ya da ayrı üretim dalında faaliyette bulunan en az kaç KOBİ’nin biraraya gelmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, işleyişinde dört taraf bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Akreditif
Soru Açıklaması
17.
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite ya da operasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Proses
Soru Açıklaması
18.
ICC’nin ekonomik düzenlemelerinden muaf olan ve kiralama esasıyla işgören motorlu araç taşıyıcısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muaf taşıyıcı
Soru Açıklaması
19.
Belli bir coğrafyada mevcut bulunan insan, mal ve hizmetlerin bulundukları yerlerden başka yere taşınması amacıyla girişilen faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nakliyat
Soru Açıklaması
20.
Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İthalat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.