logo
Davranış Bilimleri 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş statüye bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "E" Amir
Soru Açıklaması
2.
Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rol
Soru Açıklaması
3.
Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
4.
“Asabiye” kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" İbn-i Haldun
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi St. Simon’un etkilediği savunulan tartışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sanayi Devrimi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Auguste Comte’a ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Mekanik dayanışma
Soru Açıklaması
7.
Bir toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Baskın kültür
Soru Açıklaması
8.
Kültürün değişen toplumsal koşullara uyum sağlaması sürecinde yaşanan boşluk ya da gecikmeleri, “Kültür Boşluğu” kavramı ile ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ogburn
Soru Açıklaması
9.
Çekirdek aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Anne, baba, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşur.
Soru Açıklaması
10.
Bireylerin cinsel ilişkilerini meşrulaştıran ve toplumca onaylanan sözleşmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Evlilik
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi küresel olan ile ilgili tartışmalar içinde yer alan Kültürel Sosyoloji Yaklaşımı’nın temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Parsons
Soru Açıklaması
12.
Küreselleşme kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Küresellik, kültürel ve yerel kelimelerinden türetilmiştir.
Soru Açıklaması
13.
Toplumsal tabakalaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Tumin’e aittir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal tabakalaşmanın kast elementi bireylerin yeteneklerinin gelişmesine imkân vermemektedir.
Soru Açıklaması
14.
Toplumsal tabakalaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Toplumun bir özelliğidir.
Soru Açıklaması
15.
Dış göç olgusu ile modernleşme arasında bir ilişki olduğunu savunan kuramcılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bruce ve Yearley
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Sztompka tarafından yapılan toplumsal değişme sınıflaması içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Genetik değişim
Soru Açıklaması
17.
Toplumsal değişme sürecinde etkili olan yapısal etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bireysel farklılıklar
Soru Açıklaması
18.
Anormal ve akıl hastası suçluları inceleyen teorik kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Suç psikiyatrisi
Soru Açıklaması
19.
Sheldon’un tiplemesi içinde saldırgan, maceracı ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mesomorf
Soru Açıklaması
20.
Suçu, kolektif bilincin kuvvetli ve belirmiş tutumlarını ihlal eden fiiller olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Durkheim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.