logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Marksist Feminist Kuram’ın inceleme konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kadınlar ve sınıf arasındaki ilişki
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Aaron’a göre toplumsal sınıf algısının güçlenmesinin, demokratik toplumun gelişimini etkilediği yönlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Eşitsizlikleri bertaraf edecek demokratik düzenlemelerin gerekliliğini ve demokratik hakların geliştirilmesine önem verilmesini savunmuştur.
Soru Açıklaması
3.
Yalın üretim modellerinin batı ülkelerinde istenen düzeyde başarılı olamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batıda, çalışan ilişkilerinin daha formel olarak düzenlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Mal, hizmet ve bilgi üretmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çalışma
Soru Açıklaması
5.
Woodward araştırmasında, örgütü bir bütün olarak karakterize eden, teknoloji ile örgüt yapısı arasındaki ilişkiler üzerinde durulması ile oluşan teknoloji yaklaşımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Modal teknoloji
Soru Açıklaması
6.
Gouldner’in analizi ve Saint Simon, Auguste Comte’un analizinde ortak olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teknik bilginin dönüştürücü rolüne olan inanç
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mesleğin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dünya görüşünü etkilememesi
Soru Açıklaması
8.
Çalışma çağında, gücünde ve isteğinde olup, iş arayıp da bulamama halini ifade eden kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşsizlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda insanın toprak ve ürettiği ürün ile kurduğu ilişkiyi yansıtmaz?
Doğru Cevap: "B" Yabancılaşma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın önemli niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sabitlik
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Durkheim’e göre meslek örgütlerinin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anomi problemini çözmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi OECD ülkelerinde gerilemenin yaşandığı alanlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Madencilik
Soru Açıklaması
13.
Goldthorpe’un EGP sınıf şemasını geliştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sınıfsal ilişkilerin gündelik hayattaki görünümlerine ulaşmak
Soru Açıklaması
14.
Ev ve aile perspektifinde, kadınların ideolojik anlamda toplumsallaşmasındaki rolünü inceleyen feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyalist
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi profesyonel mesleğin tanımında, bireyin sahip olduğu unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Bağlılık, sorumluluk, meslektaşlık bilinci
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşma sistemlerinin taşıdığı ortak özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal tabakalar, hayat şansları bakımından genellikle dönüştürülemez koşulları içerir.
Soru Açıklaması
17.
Toplumsal cinsiyetin doğallaştırılmasına neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cinsel ideoloji
Soru Açıklaması
18.
Toplumsal yaşam içerisinde cinsiyetle ilgili konulara rol ve işlev açısından yaklaşan kuramlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Fonksiyonalist kuram
Soru Açıklaması
19.
Endüstri toplumlarında gücün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumundaki çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakın çevre dışındakilere güven
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.