logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi tele çalışma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Merkez büro
Soru Açıklaması
2.
Marx’ın felsefesi aşağıdaki ekollerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "E" Alman
Soru Açıklaması
3.
Durkheim’ın tanımladığı toplumsal iş, aşağıdakilerden hangisinin temel kaynağıdır?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal dayanışma
Soru Açıklaması
4.
Marx ve Weber’in bürokrasi hakkındaki düşünceleri aşağıdakilerden hangisinde benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "C" Yabancılaşma
Soru Açıklaması
5.
Doğrulanmış hipotezleri ifade eden, bilgi edinme sürecinde ortaya atılan, geçerlilik ve güvenliği bilimsel yöntemlerle saptanarak iç tutarlılığı bulunan bilgiler ve açıklamalar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kuram
Soru Açıklaması
6.
Hümanistik ekolün temel katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma hayatı ancak bireyin özellikleri iyi kavrandığı zaman doğru değerlendirilir.
Soru Açıklaması
7.
İşçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinin değişebileceği çalışma sürelerine yönelik düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Esnek zamanlı çalışma
Soru Açıklaması
8.
Araştırmanın hipotezlerini sınamak için birincil kaynaklardan veri toplamayı amaçlayan sorulardan oluşmuş metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anket
Soru Açıklaması
9.
X Kuramı’na göre, çalışma ve insan doğası arasındaki ilişkiyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortalama insanın çalışmaya yönelik hırsı azdır ve herşeyden çok güvenlik ister.
Soru Açıklaması
10.
Marx’a göre, işçinin ürettiği ürün üzerindeki kontrolünü yitirmesi, onun aşağıdakilerden hangisine yabancılaştığını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Kendi emeklerinin sonucuna
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Üretimde mikro-teknolojilerin kullanılmasını ve farklı tüketici tercihlerini ve beklentilerini dikkate alarak çok çeşitli üretim yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Esnek uzmanlaşma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi akılcı düşüncenin toplumsal hayatın merkezinde yer almasını ortaya çıkaran gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Postmodernizm
Soru Açıklaması
13.
Sistem yaklaşımının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgütleri, işlevlerine göre şekillenen bir sosyal sistem olarak ele alması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mali yapı
Soru Açıklaması
15.
Toplum, toplumsal yaşam, toplumsal kurum ve bunlar arasındaki ilişkileri sistematik olarak inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyoloji
Soru Açıklaması
16.
Örgütte karşılaşabilecek çatışmaların dengelenmesi ve değişime uyum gösterilmesi işlevi aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in üçlü tabakalaşma sistemindeki unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Statü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi işine, el becerileri ve kol gücü yerine, eğitimi sırasında öğrendiği kavramları, fikirleri, kuramları katan kişiler için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Bilgi işçisi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile örgüt yapısı arasındaki ilişkinin saptandığı araştırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hawthorne araştırmaları
Soru Açıklaması
20.
Bir araştırma yapılırken, genelden yola çıkarak, özel hakkında çıkarımlar yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tümdengelim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.