logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi otoritenin güçlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Devlete uzun süredir zarar veren Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 23 Temmuz 1908
Soru Açıklaması
5.
Cemiyetler Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kanun 14 Mayıs 1950 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nin Tebaa-i Sadıka olarak adlandırdığı millet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ermeniler
Soru Açıklaması
8.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir devletin kurulması
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi
Soru Açıklaması
logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından ulusal özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Medeniyetçi Grubu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beykoz Tesisleri
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisinin toplanamaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması
Soru Açıklaması
18.
Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
19.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lozan
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.