logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tüzük
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukundallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sigorta Hukuku
Soru Açıklaması
3.
Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "C" Dürüstlük kuralı
Soru Açıklaması
4.
Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adi karine
Soru Açıklaması
5.
Gerçek kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sağ olarak doğumun tamamlandığı an
Soru Açıklaması
6.
Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
Soru Açıklaması
7.
Hısımlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık, evlatlık ilişkisi ortadan kalksa bile devam eder.
Soru Açıklaması
8.
Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?
Doğru Cevap: "B" Vekâletsiz iş görme davası
Soru Açıklaması
9.
Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Genel Kurul
Soru Açıklaması
10.
Vakıfların kuruluşu için gerekli tescili yapmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Asliye Hukuk Mahkemesi
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi kesin evlenme engellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kadın eşin öngörülen bekleme müddeti içinde olması
Soru Açıklaması
12.
Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 300 gün
Soru Açıklaması
13.
Önceki Medeni Kanun döneminde geçerli olan yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mal ayrılığı
Soru Açıklaması
14.
Evlilik birliğinden doğan giderlere katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe karşı, diğer eş aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?
Doğru Cevap: "B" Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin borçlularından ödemeyi tamamen veya kısmen kendisine yapmalarını isteyebilir.
Soru Açıklaması
15.
Evliliğin devamı sırasında eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Evliliğin kendiliğinden sona ermesi
Soru Açıklaması
16.
Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 3 yıl
Soru Açıklaması
17.
Mirasbırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Torun çocukları
Soru Açıklaması
18.
Bir kanun hükmüne dayanan ve kanun koyucu tarafından belirlenen mirasçılığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yasal Mirasçılık
Soru Açıklaması
19.
I. Fiil ehliyetine sahip olmak
II. Mirastan yoksun olmamak
III. Sağ olmak

Yukarıdakilerden hangileri bir kimsenin
mirasçılık sıfatına sahip olması için gereken
koşullardandır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
20.
Miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.