logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
TÜİK’in tanımlamasına göre, Türkiye’deki 15 yaş ve daha yukarı yaşlardaki nüfusa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çalışma çağındaki nüfus
Soru Açıklaması
2.
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nün tanımına göre, bir kişinin sahip olduğu eğitim ve beceri düzeyine uygun bir işte çalışmaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Eksik İstihdam
Soru Açıklaması
3.
Emeğin biriktirilemez oluşunu açıklayan emek piyasası unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
4.
Ücretlerin ve çalışma koşullarının belirlendiği emek piyasalarının temel değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Emek Arzı – Emek Talebi
Soru Açıklaması
5.
İşgücü piyasalarında emeğin pazarlık gücünü arttıran, daha adil ücret yapısı ile iş ve gelir güvenliği sağlayan temel kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sendikalar
Soru Açıklaması
6.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tanımına göre bir üretim faaliyetinde istihdam edilmiş emeğin üretime katkıda bulunmayan kısmı nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Gizli işsizlik
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de hane halkı işgücü anketlerinin düzenli olarak uygulanmaya başlandığı yıl kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1988
Soru Açıklaması
8.
Neo-klasik düşünceye göre tam istihdamı sağlayan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek ücretlerin esnekliği
Soru Açıklaması
9.
Bir ülkenin zenginleşmesinin başlıca unsurunun altın ve gümüş olduğunu savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkantilizm
Soru Açıklaması
10.
John Muth tarafından geliştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonel beklenti
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Senior tarafından formülleştirilip ifade edilen ve Mill tarafından savunulan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ücret fonu teorisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının reel rijitliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Etkin ücret
Soru Açıklaması
13.
Toplam talebin tam çalışmayı sağlayacak düzeye çıkması için devlet müdahalesinin gerekli olduğunu savunan iktisatçı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Keynes
Soru Açıklaması
14.
I. Mahreçler Yasası
II. Ücret Teorisi
III. Rant Teorisi

Yukarıdakilerden hangileri klasik iktisatçıların temel görüş ve düşüncelerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Reel büyüme ve işsizlik ilişkisinde, işsizliğin doğal oranının bir puan üzerindeki artışının ekonominin potansiyel hasılasını azaltmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Okun Yasası
Soru Açıklaması
16.
“Talep yetersizliği işsizliği” olarak da tanımlanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
17.
Ekonomik faaliyetlerin yılın belirli dönemlerinde yoğunluklarını kaybetmelerine bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mevsimlik İşsizlik
Soru Açıklaması
18.
İşgücü mobilitesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geçici işsizlik
Soru Açıklaması
19.
İşsizlik türleri süre bakımından karşılaştırıldığında, konjonktürel işsizliğinn süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçici işsizlikten uzun, yapısal işsizlikten kısadır.
Soru Açıklaması
20.
İşsizliğin “iradi” ve “gayri iradi” ayrımının yapılması işsizlik türlerinin aşağıdaki hangi ayrımı olarak ele alınır?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.