logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Merkezi idare içindeki bütün görevliler idari vesayet denetimine tabidirler. Böylece idarenin bütünlüğü sağlanır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi’nin ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere verilen genel addır?
Doğru Cevap: "E" Geçici personel
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden olan kamulaştırma için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İdare mahkemesi, kamulaştırma işlemini iptal etmiş ise, asliye hukuk mahkemesi idarenin bedel tespiti ve idare adına tescil istemini kabul eder.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir belediyenin bir başka belediyenin sınırları içinde bulunan bir taşınmazı kamulaştırması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Yer bakımından yetkisizlik
Soru Açıklaması
5.
İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İmtiyaz işleminden önce alınan Danıştay görüşü görüşü bağlayıcı niteliktedir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abonman sözleşmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşmede idarenin borçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şahsen ifa
Soru Açıklaması
8.
İdari sözleşmelerin biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İstekliler şartnameler üzerinde idareyle müzakere yapabilir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Lehine kamulaştırma yapılmasını isteme yetkisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisine sahip olan organdır?
Doğru Cevap: "D" İl genel meclisi
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunulmasında hiçbir kişiye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamamasını ifade eden kamu hizmetine hakim olan ilkedir?
Doğru Cevap: "C" Eşitlik ilkesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İmtiyaz usulünde, kamu hizmeti imtiyaz sahibi özel hukuk kişisi tarafından imtiyaz veren idarenin kar ve zararına işletilir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Adli para cezası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki Kanunlardan hangisi kolluk tedbirlerinin idari müeyyideleri konusunda en kapsamlı düzenlemeler içermektedir?
Doğru Cevap: "E" Kabahatler Kanunu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kolluk için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet savcıları idari kolluk amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya kovuşturma yapabilir.
Soru Açıklaması
16.
Jandarma Genel Komutanlığı emniyet ve asayiş işlerinin ifası yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzenini bozmaya ve hatta Anayasal düzeni yıkmaya yönelik terör olayları sırasında zarar görenlerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesini sağlamak amacıyla Danıştay içtihatlarıyla oluşturulmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal risk ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel denetim yapan uzman kuruluşlar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Barolar Birliği
Soru Açıklaması
19.
Teknik risk sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Teknik risk sorumluluğuna hükmedilebilmesi için idarenin kusurunun ispatlanması gerekir.
Soru Açıklaması
20.
İdarenin aşağıda verilen hangi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararlar özel hukuku tabi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hizmet kusurundan kaynaklanan zararla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.