logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Endüstri Devrimi
Soru Açıklaması
2.
Nitel araştırmanın yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşma ve norm arayışı söz konusudur.
Soru Açıklaması
3.
Bir araştırmada özel bir grup, olay veya olgudan yola çıkarak genel ile ilgili yorumlamalarda bulunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tümevarım
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumunda çalışanın yabancılaşmasını doğuran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İş yerine yakın sosyal bir tesisin kurulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi çalışma çağı, gücü ve isteğinde olup iş aradığı halde bulamama durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik
Soru Açıklaması
6.
Organik dayanışmaya dayalı toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "D" Ortak bilinç egemendir.
Soru Açıklaması
7.
Durkheim’a göre toplumsal dayanışmanın birincil kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İş bölümü
Soru Açıklaması
8.
Marx’ın sosyal gelişme modeline göre toprak sahipleri ile serfler arasındaki iş bölümüne dayanan feodal toplumdan sonra gelen toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapitalist
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonelleşmenin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sömürünün artması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın teorisinde etkilendiği alanlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" İngiliz ekonomisi
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Sistem teorisine göre her alt sistemin farklı hedeflerini bir araya getirecek ve koordine edecek işlevleri yerine getirmesi örgütlerin aşağıdaki işlevlerinden hangisi kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Bütünleştirme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ağ toplumu için geçerli değildir?
Doğru Cevap: "A" Klasik emeğe ihtiyaç çok artmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Thompson ve Smith’in İngiliz endüstri sosyolojisi olarak adlandırdıkları yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emek süreci teorisi
Soru Açıklaması
14.
Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların çoklu ve değişken görevler üstlendiği hızlı tedarik yöntemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yalın üretim
Soru Açıklaması
15.
Hümanist kuramlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin kültürel yapılar olduğunu iddia eder.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ve örgüt ilişkisinin inceleyen araştırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Watson araştırması
Soru Açıklaması
17.
Teknoloji kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her örgüt ürettiği ürünlere uygun teknoloji kullanmaz.
Soru Açıklaması
18.
Temel olarak sosyal ve teknolojik sistemlerde meydana gelen değişimlerin, işçilerin fabrika içinde ve dışındaki ilişki ve statüleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yankee City araştırması
Soru Açıklaması
19.
Birkaç şirket tarafından ortak kullanılan ve kira vb. masrafları ortak karşılanan büroda, her çalışanın kendi işyeri ile bağlantı kurarak çalışma imkanı bulduğu ofislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Komşu büro
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki unsurlardan hangisi Post- Fordist üretim biçimlerine ilişkindir?
Doğru Cevap: "D" Esnek makineler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.