logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında temel rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "A" Endüstrileşme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi emeğin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, çalışma sosyolojisinde çağdaş kuramların gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sendikal hareketlerin güç kazanması
Soru Açıklaması
4.
Teknoloji ile örgüt yapısı arasında doğrudan bir ilişkinin tespit edildiği temel çalışma aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Joan Woodward
Soru Açıklaması
5.
Kölelik sisteminde tabakalaşmayı belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kölelerin emek güçleri üzerinde sahiplerin değişim hakkı
Soru Açıklaması
6.
Kast sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kısmi de olsa kastlar arası yaşam koşullarının değişme olasılığı vardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi tabakalaşmanın eşitsizliklerden daha geniş bir kavram olmasının nedenlerinden biri olarak görülebilir?
Doğru Cevap: "A" Eşitsizlikler ekonomik kaynakların dağılımı ile ilgilidir, buna karşın toplumda çok farklı gerekçeler ile ortaya çıkabilen ayrımlar vardır.
Soru Açıklaması
8.
Weber’in sınıf teorisinin Marx’ın yorumundan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Weber’e göre, sınıflar piyasa koşullarında belirlenen özel bir tabakalaşma türüdür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi toplumsal cinsiyet kavramının kaynağını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Cinsel ideoloji
Soru Açıklaması
10.
Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümü için toplum içindeki her bireyin eşit haklara ve fırsatlardan tam olarak yararlanabilme hakkına sahip olması gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Liberal feminist kuram
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Kadın ve erkek arasındaki fizyolojik ve biyolojik farklılıkları toplumsal açıdan ortaya koymak ve sosyolojik ve kültürel anlamda vurgulamak için tercih edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal cinsiyet
Soru Açıklaması
12.
Kadın emeğinin sınırlandırılmasını ve değersizleştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
Soru Açıklaması
13.
Eskiden beri süregelen yaşam ve davranış alışkanlıklarını içeren, yeni ve farklı yaşam tarzlarının, çalışma alışkanlıklarının, değişikliklerin karşısında yer almayı da ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gelenekçilik
Soru Açıklaması
14.
Tarım ve endüstri toplumlarında küçük işletmelerde az sayıda insanın el emeğiyle üretimde bulunduğu ve kişisel ilişkilerin önemli olduğu üretim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zanaatkarlık
Soru Açıklaması
15.
Tarım toplumunda çalışma ilişkilerini de belirleyen toplumsal tabakalaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dikey hareketlilik yolları tarım toplumunda kurumsallaşmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Bir toplumda çalışmaya yönelik değer, tutum, inanç ve davranışlardan oluşan bir bütün olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çalışma kültürü
Soru Açıklaması
17.
“Meslek” kelimesi aşağıdaki dillerden hangisinden gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Arapça
Soru Açıklaması
18.
Çalışmanın çokluk, beceri ve yeteneklerin elde edilmesi ve kullanılması için bir temel oluşturması çalışma ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "B" Etkinlik düzeyi
Soru Açıklaması
19.
Çalışmaya insanın ihtiyacı dolayısıyla mahkum olduğu ve aynı zamanda sağlığını, geçimini, dinginliğini, sağduyusunu ve erdemini borçlu olduğu gündelik meşguliyet anlamının yüklendiği yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 18.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Hristiyan, Marksist ve hümanist düşüncelerde çalışmaya dair ortak inanışı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İnsanın özü olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.